Zarządzanie Nieruchomościami

PODSTAWA PRAWNA

 

  1. Ustawa o Własności lokali – Pobierz
  2. Kodeks Cywilny – Pobierz
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. – Pobierz
  4. Prawo Budowlane – Pobierz
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – Pobierz
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Pobierz
  7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – Pobierz